Thành công điển hình

 • Giải pháp Hạ tầng CNTT

 • GIẢI PHÁP HỆ THỐNG MẠNG

 • GIẢI PHÁP MICROSOFT

 • Giải pháp Dữ liệu

 • Giải pháp Bảo mật

 • Giải pháp Phần mềm

 • Giải pháp Quản lý Dịch vụ CNTT

 • Giải pháp quản lý định danh và truy cập tập trung - Identity & Access management (IAM)

 • Giải pháp Quản lý quy trình nghiệp vụ - Business Process Management (BPM)

 • Giải pháp Quản lý Nội dung Doanh nghiệp - Enterprise Content Management (ECM)

 • Giải pháp kinh doanh thông minh BI&A

 • Giải pháp Kinh doanh Kỹ thuật số

 • Giải pháp Điện toán đám mây

 • Giải pháp cho ngành Ngân hàng - Tài chính

 • Giải pháp Xây dựng kho dữ liệu tập trung (Datawarehouse - DWH) và Báo cáo thông minh (Business Intelligence - BI)

 • Giải pháp quản lý nội dung doanh nghiệp – ECM

 • Giải pháp quản lý và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ - BPM

 • Giải pháp quản lý định danh tập trung và truy cập IDM - IDENTITY MANAGEMENT & ACCESS MANAGEMENT

 • Giải pháp tự động hóa quy trình bằng Robot - Robotic Process Automation (RPA)

 • Giải pháp cho Tổ chức Chính phủ

 • Giải pháp cho Nhà Phân phối

 • Giải pháp cho mảng Doanh nghiệp

Khách hàng tiêu biểu