Thông tin cổ phiếu HPT


Vốn điều lệ: 100,659,600,000 đ (Một trăm tỷ sáu trăm năm mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng)
Lịch sử của cổ phiếu: Thông tin về số lượng cổ phiếu, cổ tức của cổ phiếu HPT từ khi chuyển đổi thành công ty cổ phần đến nay xin vui lòng tham khảo tại Báo cáo thường niên.