Giải pháp quản lý và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ - BPM

BPM (Business Process Management) là giải pháp giúp tổ chức doanh nghiệp tối ưu và tiêu chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ. Bằng cách giúp tổ chức, doanh nghiệp khai thác tốt nhất thông tin và dữ liệu sẵn có trong công tác quản trị, vận hành; thiết lập các quy tắc thân thiện với người dung; thiết lập luồng công việc theo định hướng quy trình và linh hoạt cho những nhóm người dùng khác nhau, BPM đã và đang:

-     Giúp tổ chức doanh nghiệp cải tiến quy trình, tối ưu hóa quy trình, và xây dựng các quy trình được tin học hóa một cách khoa học, hiệu quả; Các luồng nghiệp vụ được xây dựng theo định hướng quy trình này sẽ giúp tổ chức, doanh nghiệp tiết kiệm được nguồn lực, chi phí cũng như thời gian xử lý giao dịch, chuyển hướng dịch vụ của tổ chức theo định hướng khách hàng.

-     Cung cấp môi trường cộng tác, phối hợp tác nghiệp thuận lợi cho các bộ phận, phòng ban khác nhau của tổ chức

-     Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng hệ thống quy tắc nghiệp vụ, SLA, KPI phù hợp với chính sách, chủ trương của tổ chức, doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo khả năng quản lý cũng như thay đổi linh hoạt khi cần thiết

-     Giúp tổ chức doanh nghiệp tinh gọn hệ thống mẫu biểu, giảm thiểu số lượng mẫu biểu cần quản lý.

-     Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng cơ cấu phân công công việc linh hoạt, phù hợp.


Lợi ích mang lại

BPM cho phép xây dựng và phát triển quy trình một cách hiệu quả hơn với khả năng tin học hóa cao và sự hỗ trợ tối đa cho từng đối tượng trong doanh nghiệp tham gia vào quy trình phát triển sản phẩm dịch vụGiá trị của BPM được thể hiện qua ba yếu tố: năng suất, hiệu quả và sự linh hoạt

Khách hàng tiêu biểu