HPT ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Ngày 27/5/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BTC về việc thành lập Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng Covid-19 để triển khai Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Theo quyết định của Ban lãnh đạo, ngày 03.06.2021, HPT đã ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ (STK tại ngân hàng BIDV). Phần kinh phí này được trích từ ngân sách của HPT và sự đóng góp cá nhân của anh Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT, anh Đinh Hà Duy Linh – Tổng Giám đốc. Với đóng góp thiết thực này, Ban lãnh đạo và tập thể HPT mong muốn chung tay cùng cơ quan quản lý và cộng đồng hỗ trợ, tài trợ cho các hoạt động mua và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 theo quy định, phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh.

Quỹ được vận động quyên góp, tài trợ cho Quỹ; tiếp nhận, quản lý sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ, tài trợ cho các hoạt động mua và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 theo quy định.

Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 sẽ thực hiện chế độ báo cáo kế toán, quyết toán, công khai tài chính theo quy định của Luật Kế toán và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Quỹ có trách nhiệm thực hiện báo cáo tình hình thu, chi, quyết toán tài chính quỹ để tổng hợp chung nguồn lực báo cáo Chính phủ, Quốc hội trong các báo cáo về tình hình kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước; thực hiện công khai số tiền huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại (nếu có).

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chi từ Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 theo quy định.