HPT tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Sáng 15.10.2021, Ban lãnh đạo Công ty HPT đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 trực tiếp kết hợp trực tuyến để đảm bảo an toàn giãn cách và phòng chống dịch bệnh Covid 19. Tham dự Đại hội có Chủ tịch Ngô Vi Đồng, Phó Chủ tịch Đinh Hà Duy Trinh và các thành viên Hội đồng quản trị, các cổ đông. Số cổ đông tham dự đại hội và người ủy quyền là 27 cổ đông, đại diện cho 5,504,182 cổ phần, 67.81% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 08/06/2021 là 536. Theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty HPT, Đại hội cổ đông đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Dù tổ chức gọn nhẹ cho phù hợp với tình hình hiện nay nhưng Đại hội diễn ra tập trung, truyền tải được những thông tin quan trọng cho các cổ đông và đón nhận sự quan tâm, đóng góp ý kiến cho kế hoạch hoạt động sắp tới của HPT của nhiều cổ đông.

Điểm sáng của Đại hội là sự ghi nhận nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và CBNV HPT đã vượt qua những khó khăn, thách thức đặc biệt trong thời gian qua để hoàn thành kế hoạch hoạt động, đạt chỉ tiêu lãi ròng, duy trì môi trường làm việc an toàn và tích cực, có nhiều sáng kiến mới để nâng cao hiệu quả kinh doanh và quản trị, tăng tính cạnh tranh trên thị trường.


HPT-to-chuc-Dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2021
HPT-to-chuc-Dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2021

100% các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn, Nội dung đại hội:

Chủ tọa đoàn:

 • Ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT
 • Ông Đinh Hà Duy Linh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Thư ký đoàn:

 • Bà Trần Thị Đỗ Thư
HPT-to-chuc-Dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2021

Nội dung đại hội:

 • Phát biểu khai mạc Đại hội
 • Báo cáo của Hội đồng Quản trị
 • Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
 • Báo cáo của Ban Kiểm soát
 • HĐQT đọc các tờ trình trước đại hội
 • Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình
 • Đại hội thông qua Nghị quyết đại hội
 • Phát biểu tổng kết đại hội - Bế mạc Đại hội

Đại diện Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch Ngô Vi Đồng phát biểu Khai mạc và chia sẻ Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Đại diện Ban Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Đinh Hà Duy Linh chia sẻ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

HPT-to-chuc-Dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2021
Tổng Giám đốc Đinh Hà Duy Linh chia sẻ

Đại diện Ban kiểm soát, anh Lê Nhựt Hoàng Nam - Phó GĐ Trung tâm HSI - chia sẻ Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Anh Lê Nhựt Hoàng Nam - Phó GĐ Trung tâm HSI
Anh Nguyễn Đức Tiến, anh Trần Anh Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - thông qua 8 tờ trình để cổ đông biểu quyết thông qua:

 • Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020
 • Chi trả cổ tức năm 2020 – Kế hoạch cổ tức 2021
 • Kinh phí hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát
 • Đơn vị kiểm toán
 • Chỉnh sửa điều lệ Công ty
 • Thông qua quy chế Hội đồng quản trị
 • Thông qua quy chế Quản trị
 • Thông qua quy chế Ban kiểm soát

100% các cổ đông tham dự đã nhất trí thông qua các tờ trình.

Các cổ đông đóng góp ý kiến thảo luận với Chủ tọa đoàn và Đại hội:


HPT-to-chuc-Dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2021

HPT-to-chuc-Dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2021
HPT-to-chuc-Dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2021

Anh Trần Anh Hoàng - Thành viên HĐQT - thông qua Nghị quyết đại hội để các cổ đông dong phiếu biểu quyết:

HPT-to-chuc-Dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2021

Anh Ngô Vi Đồng - Chủ tịch HĐQT - phát biểu Tổng kết đại hội - Bế mạc Đại hội:

Chủ tịch HĐQT - Ông Ngô Vi Đồng  

Các báo cáo được trình bày trong đại hội đã và đang được cập nhật tại link: https://hpt.vn/co-dong.