Đại hội đồng cổ đông thường niên HPT năm 2017

Sáng 20.04.2017, tại VP HPT TP.HCM, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham gia của HĐQT Công ty, Ban lãnh đạo Công ty, các cổ đông.
Anh Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT – phát biểu khai mạc Đại hội
Các thành viên HĐQT làm Chủ tọa đoàn của ĐHCĐ thường niên năm 2017
Đông đảo các cổ đông tham dự Đại hội
Mở đầu buổi làm việc, sau khi Khai mạc Đại hội, anh Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT – đại diện chia sẻ nội dung Báo cáo của HĐQT. Báo cáo chia sẻ “Ngay từ đầu năm 2016, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo công ty đã xác định kế hoạch công tác rất nghiêm túc, động viên toàn nội lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch, vượt qua bao khó khăn thách thức. Với sự nỗ lực của tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty (CBNV), HPT chúng ta đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, thực hiện thành công nhiều dự án CNTT quan trọng, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn khoa học kỹ thuật, chăm nom đời sống CBNV, tiếp tục khẳng định vị thế là công ty CNTT hàng đầu Việt Nam”. HĐQT Công ty một lần nữa cảm ơn sự quyết tâm, bản lĩnh của Ban Tổng Giám đốc, Ban điều hành và CBNV công ty trong thực hiện kế hoạch 2016, sự ủng hộ và tin tưởng của các cổ đông. Trên tinh thần cùng nhau đoàn kết phấn đấu “Hợp lực – sáng tạo – Tăng trưởng mạnh mẽ”, căn cứ theo định hướng phát triển của HPT đến năm 2020 và xa hơn nữa, HĐQT đề xuất các mục tiêu nhiệm vụ chính của HPT trong năn 2017 như sau:

- Mục tiêu kinh tế trọng tâm: Kế hoạch lợi nhuận ròng trước thuế 15 tỷ đồng, doanh số kế hoạch 930 tỷ đồng
- Mục tiêu chuyên môn, xây dựng các trung tâm kinh tế kỹ thuật: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm kinh tế, chú trọng công tác nghiệp vụ chuyên môn khoa học kỹ thuật, đầu tư mạnh mẽ cho các hướng sức mạnh lõi đã lựa chọn, đặt mục tiêu cạnh tranh ở vị trí hàng đầu (TOP 5) so với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành.
- Phát triển tổ chức xây dựng nguồn nhân lực HPT: HPT tập trung vào công tác phát triển nguồn lực.
- Phát triển thị trường, khách hàng: HPT tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường và khách hàng.
- Hợp tác quốc tế: Tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, tập trung đi vào chiều sâu các giải pháp sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao phục vụ các đối tượng khách hàng đặc thù.
- Công tác cổ đông, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNV, phát triển giá trị thương hiệu HPT, làm tốt công tác xã hội cộng đồng.
- Công tác chuẩn bị các bước phát triển của HPT hướng tới năm 2020 và xa hơn nữa.

Tiếp theo, đại diện Ban Tổng Giám đốc – anh Đinh Hà Duy Linh, Tổng Giám đốc – chia sẻ nội dung Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc. Ngoài những nội dung báo cáo chi tiết hoạt động của Công ty & các đơn vị đã được trình bày chi tiết trong Báo cáo thường niên, anh chia sẻ Kế hoạch hoạt động chung năm 2017 của công ty do Ban Tổng Giám đốc đế xuất đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt và trình Đại  hội cổ đông thông qua gồm các nội dung chính:

- Khẩu hiệu hành động chung toàn công ty: “Hợp lực –Sáng tạo – Tăng trưởng mạnh mẽ”
- Chiến lược triển khai kế hoạch năm 2017: Định lượng và lộ trình phát triển của các năng lực lõi (core competency); Chiến lược đối tác; Kỷ cương doanh nghiệp; Quy trình quản lý dịch vụ thống nhất.
- Về tổ chức:
+ Giữ vững 03 Trung tâm kinh doanh: HSI, HAS, HSC. Phát triển qui mô và chức năng theo yêu cầu thực tế từng giai đoạn
+ Thành lập Ban Nghiên cứu – Phát triển Kinh doanh trực thuộc Ban Tổng Giám đốc với chức năng nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến công nghệ trong đó có công nghệ thông tin và việc ứng dụng trên thực tế để phục vụ cho việc phát triển kinh doanh của công ty, phục vụ cho định hướng phát triển của công ty theo yêu cầu; triển khai các công tác kinh doanh theo phạm vi đã nghiên cứu và nằm ngoài các lĩnh vực chuyên môn thuộc các Trung tâm kinh doanh phụ trách.

Chỉ tiêu cho các mục tiêu chính cũng được anh chia sẻ chi tiết.
Đại diện Ban Tổng Giám đốc – anh Đinh Hà Duy Linh, Tổng Giám đốc – chia sẻ nội dung Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Đại hội cũng thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và thông qua các tờ trình: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, Tờ trình chi trả cổ tức năm 2016 - kế hoạch cổ tức năm 2017, Tờ trình kinh phí hoạt động HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Tờ trình về phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ. Tất cả các cổ đông nhất trí thông qua các tờ trình của HĐQT.
Chị Đinh Hà Duy Trinh – Phó Chủ tịch HĐQT – thông qua các tờ trình
Anh Lê Nhựt Hoàng Nam – thành viên Ban kiểm soát – thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
Các cổ đông dong phiếu thông qua các tờ trình
Một số cổ đông và thành viên HPT đã có những ý kiến đóng góp quý báu cho Đại hội:
Cổ đông đánh giá cao nỗ lực của tập thể HPT
Anh Nguyễn Việt Anh – Giám đốc TT HAS – đóng góp ý kiến cho Đại hội
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra nghiêm túc, kết thúc thành công, sau khi Nghị quyết Đại hội được thông qua.
Anh Nguyễn Đức Tiến – thành viên HĐQT – thông qua Nghị quyết Đại hội

Xin mời các cổ đông xem thêm chi tiết các tài liệu của Đại hội tại link.