Các sản phẩm HPT đã đăng ký sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã trở thành một trong những công cụ được sử dụng để nâng cao sức cạnh tranh và nhằm mục đích khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm việc phát triển các giải pháp do HPT làm chủ công nghệ.

HPT đã nhận thức được tầm quan trọng của SHTT, Ban lãnh đạo công ty đã hành động và đặt ra mục tiêu khối văn phòng đăng ký các sản phẩm, giải pháp thuộc quyền sở hữu của HPT.

Theo mục tiêu đề ra bắt đầu năm 2020 HPT đào tạo nhận thức cho toàn thể CBNV hiểu về SHTT là gì và tất cả các sản phẩm, giải pháp do HPT làm chủ công nghệ sẽ được đăng ký sở hữu trí tuệ.

Tính đến nay, Cục bản quyền tác giả tác phẩm đã chứng nhận HPT là chủ sở hữu các sản phẩm, giải pháp sau:


- Giải pháp Số hóa quy trình nghiệp vụ khởi tạo khoản vay: có 2 tên quyền tác giả, tác phẩm: SAALOP (số 3293/2020/QTG) và SAALEM (số 6307/2020/QTG)
Mô tả: Là phần mềm dùng cho giải pháp quản lý quy trình vay phục vụ cho ngành ngân hàng.
Tác giả: Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Trọng Trí, Nguyễn Châu Giang, Lưu Thị Hằng.

- Phần mềm Tool Support DBA (2962/2020/QTG)
Mô tả: Phần mềm Tool Support DBA (TSDBA) với chức năng đồng bộ các đối tượng trong hệ thống database MSSQL Server, được viết bằng ngôn ngữ Visual C#.Net 2019, dùng để đồng bộ các đối tượng nằm ngoài hệ thống các thể hiện có cấu hình tính sẳn sàng cao (High Available AlwaysOn Group).
Tác giả: Võ Bá Duẫn

- Phần mềm bộ công cụ HPT Mavex (7001/2020/QTG)
Mô tả: Sản phẩm là một bộ công cụ được phát triển dựa trên ý tưởng tìm kiếm và phát hiện các mối đe doạ trên máy chủ, được mở rộng lên thành một sản phẩm có khả năng tự động hoá thu thập và phân tích các dấu hiệu bất thường thu thập được trên tất cả các máy chủ.
Tác giả: Lê Quốc Bảo, Bùi Lê Hiếu, Nguyễn Lê Quốc Anh, Bùi Xuân Khải, Hoàng Quốc Cường, Nguyễn Văn Tiến Dũng, Phan Sơn Bách

- Giải pháp tra cứu thông tin du lịch (không bao gồm dữ liệu) (83/2006/QTG)

Mô tả: Giải pháp dùng tra cứu các thông tin du lịch các địa điểm của từng địa phương
Tác giả: Diệp Thị Hồng Diễm, Trần Phú Đức, Nguyễn Lâm Hồng Mai, Trần Thanh Hải, Trịnh Quốc Huy

- Phần mềm quản lý nguồn nhân lực – HRM (số 2034/2006/QTG)
Mô tả: Chương trình phần mềm quản lý nguồn nhân lực, bao gồm có 6 phân hệ: Phân hệ quản lý tuyển dung, Phân hệ quản lý nhân viên, Phân hệ quản lý đào tạo, Phân hệ quản lý đánh giá nhân viên, Phân hệ quản lý tiền lương, Phân hệ quản trị hộ thống
Tác giả: Lê Thị Loan, Nguyễn Quốc Khánh, Trần Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Quân

Từ năm 2020, các sản phẩm, giải pháp do chính HPT phát triển sẽ được đăng ký Quyền tác giả tác phẩm.