Khách hàng tiêu biểu

  • Giải pháp Xây dựng kho dữ liệu tập trung (Datawarehouse - DWH) và Báo cáo thông minh (Business Intelligence - BI)

  • Giải pháp quản lý nội dung doanh nghiệp – ECM

  • Giải pháp quản lý và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ - BPM

  • Giải pháp quản lý định danh tập trung và truy cập IDM - IDENTITY MANAGEMENT & ACCESS MANAGEMENT

  • Giải pháp tự động hóa quy trình bằng Robot - Robotic Process Automation (RPA)

prudential-388EDD67.jpg
hanwha-life-363BA833.jpg
fe-credit-F8645D8E.jpg
vietinbank-14974145.jpg