Giới thiệu
Giải pháp cho Tổ chức Chính phủ

Được sự tin tưởng của các Cơ quan Nhà nước, HPT đã tham gia hiện đại hoá hạ tầng CNTT cũng như bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng CNTT cho Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Sở Thông tin truyền thông các tỉnh thành, Cục Thuế các tỉnh thành, Kho bạc Nhà nước.