Trang chủ    Quan hệ cổ đông    Thông tin cổ phiếu HPT   Thông tin cổ phiếu HPT
Thông tin cổ phiếu HPT

Vốn điều lệ: 68,642,010,000đ (Sáu mươi tám tỷ sáu trăm bốn mươi hai triệu mười nghìn đồng)

Lịch sử của cổ phiếu:
 

 

THÔNG TIN VỀ SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU HPT TỪ KHI CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẾN NAY
STT Ngày Số lượng cổ phần Ghi chú
1 20/07/2012 6,864,201  Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%
2 02/03/2010 5,989,299 Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
3 18/11/2009 3,847,655 Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%
4 Tháng 11/2007 3,600,000 Chuyển đổi cổ phiếu từ mệnh giá 100.000đ/ cổ phiếu thành 10.000 đ/ cổ phiếu
5 29/03/2007 360,000 Phát hành thêm cổ phiếu. Mệnh giá 100.000đ/ cổ phiếu
6 09/08/2006 200,000 Phát hành thêm cổ phiếu. Mệnh giá 100.000đ/ cổ phiếu
7 18/10/2005 150,000 Phát hành thêm cổ phiếu. Mệnh giá 100.000đ/ cổ phiếu
8 11/05/2004 100,000 Cổ phần hóa. Mệnh giá cổ phiếu 100.000đ/ cổ phiếu

 

 

THÔNG TIN VỀ CỔ TỨC CỦA CỔ PHIẾU HPT

Năm

Cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức bằng cổ phiếu

Tổng cộng

Ghi chú

Ngày trả cổ tức

2014 8% 0% 0% Cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt (8%) 22/05/2015
2013 10% 0% 10% Cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt (10%) 15/05/2014
2012 10% 0% 10% Cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt (10%) 20/06/2013

2011

10%

15% 

25% 

Trả cổ tức năm 2011 bằng
cổ phiếu (15%)

12/07/2012

Tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt (10%)

28/09/2011

2010

15%

 

15%

Tạm ứng cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền mặt (5%)

28/12/2010

Tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền mặt (10%)

12/08/2010

2009

20%

0%

20%

Tạm ứng cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền mặt (11%)

01/12/2009

Tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền mặt (9%)

22/06/2009

2008

14%

0%

14%

Cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng tiền mặt (9%)

24/04/2009

Tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt 5%

29/12/2008

2007

5%

7%

12%

Cổ tức năm 2007

16/04/2008


Vulnerability Scanner