Trang chủ    Quan hệ cổ đông    Thông báo   Công bố thông tin về Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Thông báo
Công bố thông tin về Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

1.      Giao dịch cổ phiếu của ông Ngô Vi Đồng

 • Họ và tên: NGÔ VI ĐỒNG
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 19,739 CP (Mười chín nghìn bảy trăm ba mươi chín cổ phiếu)
 • Phương thức giao dịch: Thoả thuận thông thường
 • Thời gian thực hiện giao dịch: 02/03/2017


2.      Giao dịch cổ phiếu của bà Đinh Hà Duy Trinh

 • Họ và tên: ĐINH HÀ DUY TRINH
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Phó CT Hội đồng Quản trị
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 19,737 CP (Mười chín nghìn bảy trăm ba mươi bảy cổ phiếu)
 • Phương thức giao dịch: Thoả thuận thông thường
 • Thời gian thực hiện giao dịch: 02/03/2017


3.      Giao dịch cổ phiếu của bà Hàn Nguyệt Thu Hương

 • Họ và tên: HÀN NGUYỆT THU HƯƠNG
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Hội đồng Quản trị
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 19,737 CP (Mười chín nghìn bảy trăm ba mươi bảy cổ phiếu)
 • Phương thức giao dịch: Thoả thuận thông thường
 • Thời gian thực hiện giao dịch: 02/03/2017


4.      Giao dịch cổ phiếu của ông Đinh Hà Duy Linh

 • Họ và tên: ĐINH HÀ DUY LINH
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 19,737 CP (Mười chín nghìn bảy trăm ba mươi bảy cổ phiếu)
 • Phương thức giao dịch: Thoả thuận thông thường
 • Thời gian thực hiện giao dịch: 02/03/2017


Chi tiết theo tệp đính kèm:


Vulnerability Scanner