Trang chủ    Quan hệ cổ đông    Thông báo   THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Thông báo
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT xin thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

1.     Thời gian: 8h30, thứ Năm – 17/04/2014

2.     Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TPHCM

3.     Thành phần tham dự:

3.1  Các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT theo danh sách chốt ngày 24/03/2014 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

3.2  Các khách mời của công ty (nếu có) do Ban Tổng giám đốc đề xuất và Hội đồng Quản trị phê duyệt

4.     Nội dung:

  • Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014.
  • Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2013.
  • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và trích lập các quỹ.
  • Giảm số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018
  • Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty.
  • Thông qua Nghị quyết đại hội.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể thực hiện việc uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội theo mẫu đính kèm thông báo này và gửi (bằng email hoặc Fax) về cho Ban tổ chức – Ms Huỳnh Thị Thanh Nga - Fax: 08 - 54108801 - email: ngahtt01@hpt.vn chậm nhất là ngày 15/04/2014. Nếu không tham dự đại hội và không thực hiện việc uỷ quyền thì xem như cổ đông chấp thuận tất cả các vấn đề được thông qua tại đại hội.

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo tinh thần thông báo này để giúp công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo.

Rất mong Quý Cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng thông báo!       

 

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN [download tại đây]


Vulnerability Scanner