Trang chủ    Quan hệ cổ đông    Thông báo   Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
Thông báo
Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thống nhất việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và chi trả cổ tức 2013 bằng tiền mặt như sau:

  • Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

1.     Thời gian tổ chức đại hội:  Thứ Năm - ngày 17/04/2014

2.     Địa điểm tiến hành đại hội: Tầng 9, tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TPHCM

3.     Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014

4.     Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết

5.     Nội dung họp:

§  Báo cáo của HĐQT và Ban TGĐ về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014.

§  Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2013.

§  Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và trích lập các quỹ.

§  Giảm số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

§  Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty.

  • Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

1.     Tỷ lệ cổ tức năm 2013 là: 10%/mệnh giá cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

2.     Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt

3.     Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014

4.     Thời gian thanh toán: 15/05/2014

 

Chi tiết theo file đính kèm


Vulnerability Scanner